Zpráva revizorky k hospodaření A.T.I.C. ČR za rok 2002

V souladu se stanovami Asociace turistických informačních center České republiky jsem provedla kontrolu hospodaření Asociace za rok 2002. Kontroly se zúčastnili Luděk Šorm, bývalý revizor A.T.I.C. ČR, a Naděžda Jahodová, bývalá sekretářka Asociace. Kontrola se uskutečnila dne 27.1.2003 a byla spojena s předáním sekretariátu L.Šormovi, jednateli Kam na Pardubicku s.r.o.
Ke kontrole byly předloženy tyto doklady: účetní doklady za rok 2002, plnění rozpočtu za rok 2002, přehled příjmů a výdajů v roce 2002, všechny bankovní výpisy a účetní doklady a inventurní soupis majetku k datu 31.12.2002.
Počáteční stav majetku k 1.1.2002 je shodný se zůstatkem majetku k 31.12.2001, který byl ověřen minulou revizí.
Vykazovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2002 ve výši 3.435.37 Kč na běžném účtu souhlasí se zůstatkem na bankovních výpisech. V pokladně byla k 31.12.2002 zkontrolována hotovost 229,60 Kč. Inventurní seznam drobného majetku k datu 31.12.2002 se již několik let nezměnil a obsahuje nefunkční či funkčně a morálně zastaralý drobný hmotný majetek z poloviny 90.let. Celkem 122 ks dílů či součástek výpočetní techniky a prezentačních pomůcek v pořizovací hodnotě 185.323,14 Kč- byly revizní komisí zkontrolovány a následně se souhlasem Rady jako nepoužitelné vyřazeny z evidence.
Příjmy za rok 2002 ve výši 552.044,52 Kč byly tvořeny zejména členskými příspěvky ve výši 422.000 Kč a nedosáhly plánovaných příjmů 894.500 Kč. Výdaje za rok 2002 byly vykázány ve výši 578.889 Kč a nedosáhly plánovaných výdajů. Přesto v některých výdajových položkách byl rozpočet překročen a vzhledem k nenaplnění příjmů došlo k přesunutí části výdajů do roku 2003.
Revize neshledala u předložených dokladů žádné nedostatky a doporučuje členskému fóru schválit hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2002.

dr. Dagmar Kremzerová

V Ostravě 10.dubna 2003